• High quality polyethylene
  • Grey finish
  • Fits both tote sizes
  • 15-1/4″ x 20-1/2″